top of page
Lab Work

ביולוגיה

מספר יחידות - 5

לימודי מגמת ביולוגיה כוללים לימודים עיוניים, שעות מעבדה ועבודת חקר.

הלימודים מתמקדים בתחומים רבים כגון תורשה, פיזיולוגיה, אקולוגיה, רביה, בעלי חיים, עולם הצומח ועוד.

התלמידות רוכשות מיומנויות מחקר בסיסיות, קוראות מאמרים מדעיים, בודקות היפותיזות שונות

ולומדות לעקוב באופן עצמאי אחר תופעות אקולוגיות בשטח.

ביולוגיה: Activities
bottom of page