top of page
Pomegranate Flower Buds

מרכז תרפיות

נשמתנו, הלא טהורה היא, חלק אלוה ממעל, רבת חיים היא במקורה העליון, רבת אורה ורבת

תפארת, אבל גדולה ותפארתה, חסנה והדרה, גלוי הוא בעולם הרוח העליון, וכאשר התחילה

להתקשר בעולם של החיים המעשיים, ונתאגדה עם הגוף וכל כחותיו, נצטרפה עם דאגותיו

וטרדותיו, ונסתבכה בסבכי מלחמת חייו הקשים...

(מאמרי ראי"ה, אל התשובה, ע' 144)

במרכז התרפיות "בית הלל" מועסקות כ-12 תרפיסטיות מתחומי הבעה והיצירה, בע"ח, פסיכותרפיה אינטגרטיבית, שיטת אלבאום, טיפול ב-  CBTועוד.

במרכז משולבת אף קלינאית תקשורת .

כמו כן, לפי הצורך, ניתן מענה לקשיים יותר עמוקים.

המרכז כולל אף מאמנות אישיות אשר נותנות מענה למגוון רחב של קשיים המאפיינים תלמידות הן בתחום הלימודי והן בתחום החברתי ובעיקר לקשיים בהתארגנות, ניהול זמן ועוד , ובניהן מאמנת מומחית בתחום הפרעת קשב וריכוז.

המפגש השבועי עם התרפיסטית, מאפשר אי של שקט ושלווה בתוך הים הסוער של דינמיקת החיים, המציאות הביטחונית המורכבת, והקשיים הרגשיים המאפיינים  את סערת גיל ההתבגרות .

דרך המרכז וצורת ההתנהלות בו, הבנות לומדות "על הדרך"  מהי מחויבות בתהליך טיפולי, ולומדות לקחת אחריות על עצמן ,תוך התבוננות פנימית מודרכת, על תהליכים שהן חוות, וזוכות להכיר בעצמן נקודות עוצמה ואף מקבלות כלים להתמודדות עם קשייהן במעגלים השונים של חייהן.

הניסיון שלנו הראה כי בנות שזכו לטיפול תרפויטי שהיווה עבורן מקור לחוסן רגשי ומנטלי, ניכרה השפעה מיטיבה מובהקת על הישגיהן הלימודיים, תפקודן הרגשי והחברתי.

"

"לא בריאה שכלית מופשטת הוא האדם, עד שיספיק השכל הקר והיבש לבדו להשלימו, כ"א הוא מורכב מכחות שכליים וכחות הרגשיים שהם  צריכם להיות משולבים יחד לטובה. ע"כ לא תועיל כל השכלה ציורית להשלים את הנפש כראוי, אם לא יחובר עמה המון מעשים טובים להשלמת הרגש ופיתוחו...".(הרב קוק קובץ א', קצא)

תרפיות: About Us
bottom of page